นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


       โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ส่งประกวดทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้รับรางวัล ผลงานคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง 5 รางวัล แบ่งเป็น รางวัล ชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลระดับผลงานระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

       ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะคุณครู และนักเรียน ทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันจนสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่สถานศึกษาได้อย่างภาคภูมิ

ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       1. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้ SRK MODEL ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:LS)

       2. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

       3. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพัฒนานวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมสู่การสร้าง Soft Power

       5. ระดับดีเยี่ยม การน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

Congratulations