ผู้บริหาร

 
ชื่อ-สกุลนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (โสตทัศนูปกรณ์), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
โทรศัพท์087-246-5403
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์080-824-9519
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (สังคมศึกษา)
โทรศัพท์091-830-7148
E-Mail[email protected]
[email protected]
   
 
ชื่อ-สกุลนางสาวศิรินยา สิงห์คำ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 088-941-9591
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางวริษฐา นิ้วทอง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษาค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
โทรศัพท์088-355-0639
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

3 มีนาคม 2566