การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ผู้บริหาร

 
ชื่อ-สกุล นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ. (โสตทัศนูปกรณ์), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 087-246-5403
E-Mail [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุล นางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 080-824-9519
E-Mail [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุล นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 091-830-7148
E-Mail [email protected]
[email protected]
   
 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินยา สิงห์คำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 088-941-9591
E-Mail [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุล นางวริษฐา นิ้วทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
โทรศัพท์ 088-355-0639
E-Mail [email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

19 กรกฎาคม 2566