การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ปวช.

 
ชื่อ-สกุลนายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล (หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายศุภชัย บุติมาลย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์, กศ.ม. การบริหารการศึกษา
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายนพพร นามสว่าง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายเอกวัฒน์ ระบือนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวอุตสาหการ)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

31 สิงหาคม 2566