ปวช.

 
ชื่อ-สกุลนายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล (หัวหน้ากลุ่มหลักสูตรฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายศุภชัย บุติมาลย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์, กศ.ม. การบริหารการศึกษา
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายภาณุรุจ บุญสังข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาวท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายนพพร นามสว่าง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาวท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ศศ.บ. การบริหารการศึกษา
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

28 ตุลาคม 2565