การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

เป้าประสงค์หลัก

       ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองและเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen)

       ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มตามศักยภาพ

       ๓. ผู้เรียนรักและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติ มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

       ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตรงตามสายงาน มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้

       ๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

       ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัปเดตข้อมูล :

17 พฤศจิกายน 2565