ศิลปะ

 
ชื่อ-สกุลนางกัลยา สุระคนธ์ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายชัยกฤต บุญธนาสิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ดนตรีศึกษา)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

8 พฤศจิกายน 2565