การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ศิลปะ

 
ชื่อ-สกุลนายชัยกฤต บุญธนาสิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ดนตรีศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวสุธาริณี ทรงรัมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายชิษณุชา พินิจพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ศิลปศึกษา)
E-Mail-
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

7 มิถุนายน 2566