การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ดาวน์โหลด

คำสั่งโรงเรียน 2/2565     ครั้ง วันที่
375/2565 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.31 MB 66 5 พ.ย 65
382/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 3.87 MB 123 25 ต.ค. 65
369/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 1.08 MB 65 1 พ.ย 65
378/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพครูสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.31 MB 252 5 พ.ย 65
358/2565 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 76 5 พ.ย 65
374/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และคณะกรรมการขับเคลื่อน กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning Community : PLC) ภาคเรียนที่ ดาวน์โหลด 0.34 MB 239 5 พ.ย 65
353/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 72 9 พ.ย 65
383/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.44 MB 45 9 พ.ย 65
385/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ดาวน์โหลด 0.93 MB 51 23 พ.ย 65
395/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.45 MB 42 23 พ.ย 65
396/2565 แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ดาวน์โหลด 0.26 MB 76 23 พ.ย 65
398/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ดาวน์โหลด 0.34 MB 64 23 พ.ย 65
407/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.14 MB 321 30 พ.ย 65
409/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.43 MB 39 2 ธ.ค. 65
414/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมกฎหมาย ระเบียบ และวินัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.21 MB 57 14 ธ.ค. 65
425/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด 0.77 MB 64 14 ธ.ค. 65
427/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 40 20 ธ.ค. 65
436/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.21 MB 57 26 ธ.ค. 65
443/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 1.64 MB 55 28 ธ.ค. 65
442/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลด 1.02 MB 51 5 ม.ค. 66
001/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูแ ดาวน์โหลด 1.14 MB 50 5 ม.ค. 66
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (ว.92564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.32564) สายครูผู้สอน ดาวน์โหลด 0.42 MB 40 5 ม.ค. 66
005/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 1.03 MB 47 9 ม.ค. 66
018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.47 MB 132 24 ม.ค. 66
41/2566 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 0.89 MB 29 4 ก.พ. 66
69/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม วันรักวันลา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.34 MB 42 21 ก.พ. 66
072/2566 คำสั่งงานมอบประกาศนียบัตร ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.23 MB 37 21 ก.พ. 66
074/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 3.30 MB 68 25 ก.พ. 66
044/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.04 MB 36 25 ก.พ. 66
83/2566 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.86 MB 27 3 มี.ค. 66
091/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.17 MB 32 27 มี.ค. 66
078/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.15 MB 34 28 มี.ค. 66