การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
ชื่อ-สกุลนางสมใจ วาพัดไทย
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ. (จิตวิทยา)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

28 ตุลาคม 2565