คณิตศาสตร์

 
ชื่อ-สกุลนางจิรมน รักความดี (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางธัญพร คงมั่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางน้ำฝน บุญมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวอรชา หงษ์เพชร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางอภิญญา ชูวา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวรัชดา บุราคร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายธวัชชัย อุตตะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวภัทราวดี ศรีภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (คณิตศาสตรศึกษา)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวอภิญญา บุราคร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (คณิตศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

28 ตุลาคม 2565