การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.6

   ม.6/1

นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์
  coala  

   ม.6/2

นางสาวชญาภา สุขแก้ว
  coala  

   ม.6/3

นางสาวรัตนาวดี สมศรี
  coala  

   ม.6/4

นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
  coala  

   ม.6/5

นายชาญณรงค์ มุมทอง
  coala  

   ม.6/6

นางวันวิสา บุญวงศ์
หัวหน้าระดับชั้น
นางสุทัศนีย์ พรมทา
  coala  

   ม.6/7

นางดวงตา บุติมาลย์
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางสิริกร วังสันต์
  coala  

อัพเดทข้อมูล :

8 มิถุนายน 2566