สุขศึกษาและพลศึกษา

 
ชื่อ-สกุลนายโกศล เนียมหอม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนายปิยณัฐ ทรีศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (พลศึกษาและการกีฬา)
E-Mail[email protected] , [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายสุขสันต์ สมานมิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (พลศึกษา)
E-Mail[email protected] , [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายพชรกมล ศิริศุภรัตน์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (พลศึกษา)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวกฤติยา โสภาสพ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษา-
E-Mail-
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

27 ธันวาคม 2565