นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

ปีการศึกษา 2565

 
นายวุฒินันท์ ทองคำ
สาขาวิชาพลศึกษา (ประธานนักศึกษาฯ)
นางสาวขวัญภิรมย์ สหุนันท์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวฉัตรชนก คงมั่น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวศุภรัตน์ สวัสดี
สาขาวิชาเคมี
นางสาวสุดารัตน์ สายทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวนุจรี ตรีสุน
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวชมพูนุท บุตรดี
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
นางสาวกัลยา หงษ์งาม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
นางสาวศิรินทิพย์ วิชุมา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นายทนงศักดิ์ ยินดี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   

อัปเดตข้อมูล :

29 กรกฎาคม 2565