การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

ปีการศึกษา 2566

 
นายนครินทร์ สมสุข
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   

อัปเดตข้อมูล :

19 พฤษภาคม 2566