ม.1

   ม.1/1

นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม
  coala  

   ม.1/2

นางอภิญญา ชูวา นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว
  coala   coala  

   ม.1/3

นางสายลม โพธิโชติ นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยและเลขานุการ
  coala   coala  

   ม.1/4

นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์ นางสาวอภิญญา บุราคร
  coala   coala  

   ม.1/5

นางสาวบุญทวี โองอินทร์ นางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ
  coala  

   ม.1/6

นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล นางสาวฉัตรชนก คงมั่น
  coala   coala  

   ม.1/7

นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย
หัวหน้าระดับชั้น
นางสาวณิชศากานต์ อุปรา
รองหัวหน้าระดับชั้น
  coala   coala  

อัพเดทข้อมูล :

29 ธันวาคม 2565