การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.1

   ม.1/1

นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี นายจิตรทิวัส แก้วดี
 

   ม.1/2

นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์
 

   ม.1/3

นางเกษมณี ศรสระน้อย
รองหัวหน้าระดับชั้น
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์ พุฒวัจน์
   

   ม.1/4

นายบัญชา ภาวสิทธิ์ นางสาวอรพรรณ จันทำ
เลขานุการ
 

   ม.1/5

นายบุญทัน ชัยงาม นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ
 

   ม.1/6

นายธวัชชัย อุตตะ นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ
หัวหน้าระดับชั้น
 

   ม.1/7

นางธัญพร คงมั่น นางสาววันวิตา ทิพย์โยธา
 

อัพเดทข้อมูล :

12 มิถุนายน 2566