การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ทำเนียบผู้บริหาร

ระยะเวลา
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
พ.ศ.2516-พ.ศ.2529
1. นายสุริยัน ลามาตย์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2529-พ.ศ.2531
2. นายถวัลย์ มีมาก
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2531-พ.ศ.2533
3. นายพรหม ดาศรี
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2533-พ.ศ.2540
4. นายคูณ เอี่ยมสะอาด
อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2540-พ.ศ.2543
5. นายปราสาท ธนาสูรย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-พ.ศ.2544
6. นายวีระ ประเสริฐยิ่ง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2544-พ.ศ.2550
7. นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2550-พ.ศ.2556
8. นายชูเดช อำพันทอง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2556-พ.ศ.2561
9. ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561-พ.ศ.2561
10. นายนิเวศน์ เนินทอง
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
11. นายเสงี่ยม วงค์พล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2564-ปัจจุบัน
12. นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการ
 

อัปเดตข้อมูล :

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564