ม.3

   ม.3/1

นายภราดร บุญชม นางสาวรัชดา บุราคร
  coala  

   ม.3/2

นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์
  coala  

   ม.3/3

นางสาวจุรีพร บุญสุข
ผู้ช่วยและเลขานุการ
นางวาธินี คนึงเพียร
  coala  

   ม.3/4

นางสาวสวาท ทองละเอียด
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง
  coala  

   ม.3/5

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ นายชัยกฤต บุญธนาสิริ
  coala   coala  

   ม.3/6

นางน้ำฝน บุญมาก
หัวหน้าระดับชั้น
นายปิยณัฐ ทรีศรี
coala  

อัพเดทข้อมูล :

29 ธันวาคม 2565