การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.3

   ม.3/1

นายทวีศักดิ์ แสนศรี นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี
  coala   coala  

   ม.3/2

นายสุขสันต์ สมานมิตร
  coala   coala  

   ม.3/3

นางชนิตา แสนศรี นางจิรมน รักความดี
  coala   coala  

   ม.3/4

นายธงชัย บุญวงศ์
  coala   coala  

   ม.3/5

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
หัวหน้าระดับชั้น
นายรณกฤต ผลแม่น
รองหัวหน้าระดับชั้น
  coala  

   ม.3/6

นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ
  coala  

   ม.3/7

นายโกศล เนียมหอม
ผู้ช่วยและเลขานุการ
  coala   coala  

อัพเดทข้อมูล :

30 เมษายน 2566