การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ภาษาไทย

 
ชื่อ-สกุลนายทวีศักดิ์ แสนศรี (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาไทย)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางเกษมณี ศรสระน้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาไทย)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายอนุวัฒน์ แก้วลอย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวบุญทวี โองอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาไทย)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางชญาภา สุขแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (บรรณารักษศาสตร์), คม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางวาธินี คนึงเพียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวฐาปณี สีหะวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาไทย)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวทวินันท์ สุขเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษากศ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

3 มีนาคม 2566