การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ชื่อ-สกุลนายรณกฤต ผลแม่น (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษากศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา), ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายธงชัย บุญวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ฟิสิกส์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายสำรอง สันทาลุนัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.บ. (เคมี), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายบัญชา ภาวสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ฟิสิกส์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางรุ่งทิวา ผลเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางหรรษนันท์ ปัญญาเอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์ พุฒวัจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
E-Mail[email protected]
Websitehttps://suttipot.srk.ac.th/
 
 
ชื่อ-สกุลนายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (เคมี), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาววัชรา ขันธะพานิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (เคมี), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายชาญณรงค์ มุมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (จุลชีววิทยา), ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวสวาท ทองละเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (เคมี)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายภราดร บุญชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ศษ.ม. (การบริหารสถานศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. (วิทยาศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวรัตนาวดี สมศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษากศ.บ. (การสอนชีววิทยา), วท.ม. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (วิทย์-เคมี)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางศิริลักษณ์ ท้าวยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายจิตรทิวัส แก้วดี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษากศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

22 กันยายน 2566