การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

        - หลักสูตรสถานศึกษา

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้

       ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

           ๑.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่

                  ม.๑/๑

                  ม.๒/๑

                  ม.๓/๑

           ๑.๒ กลุ่มการเรียนปกติ ได้แก่

                  ม.๑/๒-ม.๑/๗

                  ม.๒/๒-ม.๒/๗

                  ม.๓/๒-ม.๓/๗

       ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้

           ๒.๑ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ได้แก่

                  ม.๔/๑

                  ม.๕/๑

                  ม.๖/๑

           ๒.๒ กลุ่มเน้นวิทย์ ได้แก่

                  ม.๔/๒-ม.๔/๕

                  ม.๕/๒-ม.๕/๕

                  ม.๖/๒-ม.๖/๕

           ๒.๓ กลุ่มเน้นภาษา ได้แก่

                  ม.๔/๖-ม.๔/๗

                  ม.๕/๖

                  ม.๖/๖

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

       เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีการดำเนินการหลักสูตร ตั้งแต่ ปวช.๑-๓

 

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

       ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุรินทร์ เพื่อเปิดการเรียนการสอน โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) จำนวน ๓ สาขา คือ

       ๑. สาขาการบัญชี

       ๒. สาขาการโรงแรม

                  ม.๖/๗ (สาขาการโรงแรม, สาขาการบัญชี)

 

ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

อัปเดตข้อมูล : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖