ดาวน์โหลด

คำสั่งโรงเรียน 1/2566     ครั้ง วันที่
136/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดาวน์โหลด 0.50 MB 16 5 พ.ค. 66
135/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาะจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและคำอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ดาวน์โหลด 2.43 MB 19 8 พ.ค. 66
143/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่าย รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.26 MB 20 8 พ.ค. 66
144/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน SME ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.81 MB 11 8 พ.ค. 66
146/2566 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.19 MB 20 12 พ.ค. 66
145/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.16 MB 8 13 พ.ค. 66
151/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรอบรมนักเรียนหน้าเสาธงและดูแลความเรียบร้อยในการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 9 13 พ.ค. 66
126/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.67 MB 12 16 พ.ค. 66
116/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.37 MB 17 16 พ.ค. 66
111/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 1.63 MB 12 16 พ.ค. 66
123/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.02 MB 11 25 พ.ค. 66
003/2566 (สมาคมศิษย์เก่า ครูฯ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี 2566 ดาวน์โหลด 0.86 MB 8 25 พ.ค. 66
170/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.68 MB 8 31 พ.ค. 66
174/2566 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด 0.40 MB 1 31 พ.ค. 66