สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
ชื่อ-สกุลนายบุญทัน ชัยงาม (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาพธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสายลม โพธิโชติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คหกรรม), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางชนิตา แสนศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.บ. (สังคมศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนายพงษ์พันธ์ เสาศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (สังคมศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางจันทร์เพ็ญ แสงดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวณิชศากานต์ อุปรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาน.บ. (นิติศาสตร์), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (สังคมศึกษา)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวอรพรรณ จันทำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ.(สังคมศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวพรพรรณ วศะโสภณ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษา-
E-Mail[email protected]
   

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

8 พฤศจิกายน 2565