การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

การเข้าใช้ระบบ School Health HERO

        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งประสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ทราบถึงช่องทางการเข้าศึกษาข้อมูลการเข้าใช้ระบบ School Health HERO จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียน (ฐานข้อมูล HERO) Student Database on social, emotional and behavioral index (Health and Educational Re-integrating Operation: HERO Database) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกับกรมสุขภาพจิต ในการดูแล ส่งเสริม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านสุขภาพจิต รวมทั้งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน (Hero School Admin) และครูที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบอยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

        โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากคลิปสาธิตวิธีการใช้งานระบบ ตามรายละเอียดด้านล่าง สําหรับการเตรียมความพร้อมการใช้งานของผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน (Hero School Admin) เพื่อใหครูสามารถเข้าใช้งานระบบการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ ในปีการศึกษา 2565

 

โปรแกรม School Health HERO

 
 
  • School Health HERO - ผู้ดูแลระบบ

 

ระดับการเข้าใช้งาน HERO School Admin

 
  • HERO - ขั้นตอนการใช้งาน

 
  • School Health HERO - ผู้ดูแลระบบ - ตอนที่ 3: School Admin

 

อ้างอิง:

 
 
29 มิ.ย. 65 | รับชม : 3534 ครั้ง