การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.5

   ม.5/1

นางรุ่งทิวา ผลเกิด
หัวหน้าระดับชั้น
นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์
  coala  

   ม.5/2

นางสาววัชรา ขันธะพานิชย์
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางอารีรัก ผมน้อย
  coala  

   ม.5/3

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี นางสาววิภาดา จำปาทอง
  coala  

   ม.5/4

นางสมใจ วาพัดไทย นางจันทร์เพ็ญ แสงดี
  coala  

   ม.5/5

นายสำรอง สันทาลุนัย นางสาวจิรนันท์ จันทสุข
  coala  

   ม.5/6

นางสาวอรชา หงษ์เพชร์
ผู้ช่วยและเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม
  coala  

อัพเดทข้อมูล :

30 เมษายน 2566