การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

เจ้าหน้าที่

 
ชื่อ-สกุล นางสาวพรชนก ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
วุฒิการศึกษา ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
E-Mail [email protected]
 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวชมพูนุท บุตรดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
E-Mail [email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

22 กันยายน 2566