เจ้าหน้าที่

 
ชื่อ-สกุลนางสาวจิราภรณ์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
วุฒิการศึกษาค.บ. (วิทยาศาสตร์)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

28 ตุลาคม 2565