การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ม.2

   ม.2/1

นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม
  coala  

   ม.2/2

นางอภิญญา ชูวา
  coala   coala  

   ม.2/3

นางสายลม โพธิโชติ นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยและเลขานุการ
  coala   coala  

   ม.2/4

นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์ นางสาวอภิญญา บุราคร
  coala   coala  

   ม.2/5

นางสาวบุญทวี โองอินทร์ นางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ
  coala  

   ม.2/6

นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล
  coala   coala  

   ม.2/7

นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย
หัวหน้าระดับชั้น
นางสาวณิชศากานต์ อุปรา
รองหัวหน้าระดับชั้น
  coala   coala  

อัพเดทข้อมูล :

30 เมษายน 2566