การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

โครงการ SRK STRONG

 
coala coala
coala coala
 

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ SRK STRONG

 

       สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ SRK STRONG วิถีพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติตนอย่างสุจริต โดยนักเรียนแกนนำSRK STRONG วิถีพอเพียง คณะกรรมการสภานักเรียนและงานนโยบายโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม