โครงการ SRK STRONG

 
coala coala
coala coala
 

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ SRK STRONG

 

       สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ SRK STRONG วิถีพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติตนอย่างสุจริต โดยนักเรียนแกนนำSRK STRONG วิถีพอเพียง คณะกรรมการสภานักเรียนและงานนโยบายโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม