คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสำรอง ไกรเพชรประธานกรรมการ
2. พระครูจันทโชติวรธรรมผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
3. พระมหาสมศักดิ์ ฐานิสฺสโรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ
4. นายสุกิจ วันสุดลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายบำเพ็ญ เจือจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายเทียบ สุภาวหา ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายธนาพล คงมั่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. ส.ต.บุญจร บุราคร ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายอุทัย บุญสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขคุ้ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
11. นางหมวย ไตรพรม ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
12. นายจำนงค์ หมื่นพล ผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
13. นางสุทธิษา บุราคร ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
14. นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุลผู้แทนครูกรรมการ
15. นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 

อัปเดตข้อมูล :

22 พฤศจิกายน 2565