การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

การงานอาชีพ

 
ชื่อ-สกุลนางดวงตา บุติมาลย์ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาววิภาดา จำปาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ. (การบัญชี)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสิริกร วังสันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

31 สิงหาคม 2566