การงานอาชีพ

 
ชื่อ-สกุลนางดวงตา บุติมาลย์ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาววิภาดา จำปาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาบธ.บ. (การบัญชี)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสิริกร วังสันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาวท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา)
E-Mail[email protected]
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

28 ตุลาคม 2565