ภาษาต่างประเทศ

 
ชื่อ-สกุลนางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางวันวิสา บุญวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางวริษฐา นิ้วทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวจุรีพร บุญสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศษ.บ. (ภาษาจีน)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางอารีรัก ผมน้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาศศ.บ. (ภาษาจีน)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสุทัศนีย์ พรมทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail[email protected]
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาวจิรนันท์ จันทสุข
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาค.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)
E-Mail-
 
 
ชื่อ-สกุลนางสาววันวิตา ทิพย์โยธา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษา-
E-Mail-
 

ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร

อัปเดตข้อมูล :

27 ธันวาคม 2565