ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวริษฐา นิ้วทอง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร