การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 4 5
ข้าราชการครู 24 46 70
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 8 5 13
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 0 1
รวมเฉพาะครูผู้สอน 25 48 73
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 34 56 90
รวมทั้งหมด 35 56 91