ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 4 5
ข้าราชการครู 24 48 72
พนักงานราชการ 1 3 4
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 8 4 12
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 10 12
รวมเฉพาะครูผู้สอน 25 51 76
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 35 59 94
รวมทั้งหมด 37 69 106