การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ปวช.

   ปวช.1

นายศุภชัย บุติมาลย์
  coala  

   ปวช.2

นายเอกวัฒน์ ระบือนาม นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน
  coala  

   ปวช.3

นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล นายนพพร นามสว่าง
  coala  

อัพเดทข้อมูล :

8 มิถุนายน 2566