การพัฒนานวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมสู่การสร้าง Soft Power

coala   coala  

  การสอนบูรณาการสู่การสร้าง Soft Power กูยสไตล์ (Kui Style)
ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น