การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้ SRK MODEL ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:LS)

coala  

  การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้ SRK MODEL
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:LS)