รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

แจ้งกำหนดการ (ห้องเรียนปกติ)
อ้างอิงปฏิทินรับสมัคร Click
กำหนดการ ว/ด/ป หมายเหตุ
  ประกาศผล ม.1 (29 มี.ค. 66)
ม.4, ปวช.1 (30 มี.ค. 66)
ลิงก์ประกาศ
ม.1 Click

ม.4, ปวช.1 Click
  รายงานตัว ม.1
(29 มี.ค. 66)
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ม.4, ปวช.1
(30 มี.ค. 66)
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลิงก์รายงานตัวออนไลน์
ม.1 Click

ม.4, ปวช.1 Click
  มอบตัว ม.1
(1 เม.ย. 66)
เวลา 8.30 - 12.00 น.

ม.4, ปวช.1
(2 เม.ย. 66)
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ โดมอเนกประสงค์
รร.สำโรงทาบวิทยาคม
ภาพกิจกรรม

Cr: https://srk.thai.ac/regis

 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 
    ขั้นตอนการสมัครเรียน
        - เตรียมหลักฐานการสมัครตามที่แจ้งในประกาศรับสมัคร
        - กรอกหลักฐาน/แนบเอกสาร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตามวันและเวลาของการรับสมัคร
    สมัครเรียนออนไซต์
        - ห้องเรียนพิเศษ SME ม.1วันรับสมัคร 14-18 ก.พ.66
        - ห้องเรียนพิเศษ SME ม.4วันรับสมัคร 14-18 ก.พ.66
                *** สถานที่รับสมัคร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

        - ห้องเรียนปกติ ม.1วันรับสมัคร 11-15 มี.ค. 66
        - ห้องเรียนปกติ ม.4 และหลักสูตร ปวช.1วันรับสมัคร 11-15 มี.ค. 66
                *** สถานที่รับสมัคร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    หลักฐานประกอบการสมัคร
        - ห้องเรียนพิเศษ SME และห้องเรียนปกติ ม.1
            1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
            2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
            3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
            5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ปพ.7 ให้แนบฉบับจริงประกอบการรับสมัคร (ตรวจแล้วคืนฉบับจริง)
        - ห้องเรียนพิเศษ SME, ห้องเรียนปกติ ม.4 และหลักสูตร ปวช.1
            1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
            2. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
            3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
            5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ปพ.7 ให้แนบฉบับจริงประกอบการรับสมัคร (ตรวจแล้วคืนฉบับจริง)
    สมัครเรียนออนไลน์
    หลักสูตร
        - ระดับชั้น ม. 1 ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SME และหลักสูตรห้องเรียนปกติ
        - ระดับชั้น ม. 4 ได้แก่ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SME, หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, หลักสูตรแผนการเรียนภาษาและสังคมศึกษา และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

  สถิติการรับสมัคร

  coala   coala  

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME)

coala  

  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , แผนการเรียนภาษาและสังคมศึกษา และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

coala  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Inbox เพจโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

โทรศัพท์ : 044-569-334 (ในวันและเวลาราชการ)


website counter