กิจกรรมรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

coala   
 

        โรงเรียนเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้ โดยมีจุดตรวจเพื่อทำการคัดกรองและวัดไข้เด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและเข้าห้องเรียน มีการจัดพื้นที่แยกโซน เพื่อเว้นระยะห่างของเด็กนักเรียนให้เหมาะสม โดยไม่ให้เด็กนักเรียนอยู่ใกล้ชิดกันจนเกิดความแออัด หากพบว่าเด็กนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะทำการคัดแยกและส่งไปพบแพทย์ทันที หรือในกรณีที่เด็กนักเรียนมีอาการผิดปกติ เช่น น้ำมูกไหล มีอาการไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก จะมีการคัดแยกและให้ไปพบแพทย์ด้วยเช่นกัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

        กิจกรรมรับรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเวลาเลิกเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเวรได้กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล เรื่องการแต่งกาย มารยาท ความประพฤติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ยืนรับนักเรียนตอนเช้า และส่งนักเรียนเวลาเลิกเรียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันทำการ โดยรายงานผ่าน Facebook กลุ่มชื่อ กิจกรรม รับ - ส่ง นักเรียน สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565

  coala   
 

กิจกรรมรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565)

 
 
 
 
coala
15 มิ.ย. 65 | รับชม : 262 ครั้ง