การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กิจกรรมรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

coala   
 

        กิจกรรมรับรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเวลาเลิกเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเวรได้กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล เรื่องการแต่งกาย มารยาท ความประพฤติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน ตามนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ยืนรับนักเรียนตอนเช้า และส่งนักเรียนเวลาเลิกเรียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันทำการ โดยรายงานผ่าน Facebook กลุ่มชื่อ กิจกรรม รับ - ส่ง นักเรียน สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2566

  coala   
 

กิจกรรมรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566)

coala   coala   coala  
coala
15 มิ.ย. 65 | รับชม : 577 ครั้ง