การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี -โท ประจําปีการศึกษา 2566

coala  

       ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 เข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาTCAS66

       กำหนดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี และศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ของสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ด้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา โดยศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากประกาศของคณะ/สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

   1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

   3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   7. มหาวิทยาลัยมหิดล

   8. มหาวิทยาลัยศิลปากร

   9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  coala  

  ประกาศรับสมัครทุนโครงการ สควค.

   
26 ส.ค. 65 | รับชม : 119 ครั้ง