การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

ผลคะแนน ITA 2566

ระดับผลการประเมิน ITA 2566

coala
 

การคำนวณผลการประเมิน

coala
 

ผลการประเมิน ITA 2566
คะแนน IIT 30 คะแนน ได้ 27.87 คะแนน
คะแนน EIT 30 คะแนน ได้ 26.67 คะแนน
คะแนน OIT 40 คะแนน ได้ 40 คะแนน

IIT ประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน

EIT ประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

OIT ประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ผ่านเว็บไซต์องค์กร)

coala
 

รวมคะแนน IIT + EIT + OIT 100 คะแนน
94.54 คะแนน ระดับ A

 

เปรียบเทียบผลคะแนน IIT, EIT, OIT ปี 2565 และ ปี 2566

coala
 

ผลการประเมิน ITA 2565

coala
 

อัปเดตข้อมูล :

September 15, 2023 - 6:56 AM
Manatchai @Warin Fibre