รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 -15 มีนาคม 2566 สถานที่รับสมัคร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)