ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวศุภรัตน์ สวัสดี
ตำแหน่งนศ. ฝึกสอน (สาขาวิชาเคมี)
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร