อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

coala  

       วัน 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเป็นสุข

        ในการจัดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม จัดการอบรม ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 

คลังภาพ

 
22 พ.ค. 66 | รับชม : 39 ครั้ง