กิจกรรมค่าย รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค. นักเรียนชั้น ม.1, 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566

coala  

       วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานกิจการนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมค่าย "รู้ราก รู้หลัก รู้รักษ์ ส.ร.ค." ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, ปวช.1

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อ ให้นักเรียนได้รู้จักและภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน รู้จักอาคารสถานที่สำคัญ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญเกี่ยวกับหลักแนวทางการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยต่าง ๆ และปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามแก่นักเรียน เพื่อให้เป็นนักเรียนสำโรงทาบวิทยาคมที่มีพฤติกรรมที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 07.30 - 16.30 น.

       หมายเหตุ :

       วันที่ 11 พ.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.1

       วันที่ 12 พ.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.4, ปวช.1

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังภาพ

 
11 พ.ค. 66 | รับชม : 34 ครั้ง