การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

coala

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยินดีต้อนรับสู่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

coala
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

coala
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

coala

       มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 
  O1 โครงสร้าง   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
  O3 อํานาจหน้าที่   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา   O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O5 ข้อมูลการติดต่อ   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O8 Q&A   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O9 Social Network   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
  O10 แผนดําเนินงานประจําปี   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O11 รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ประจําปีรอบ 6 เดือน   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี   O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O17 E-Service   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี   O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีรอบ 6 เดือน
  O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน   O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ไฟล์คำสั่งสพม.สุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 8)

    ไฟล์คำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 261/1 หมู่ 11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 044569334 ขับเคลื่อนโดย THAI.AC เข้าระบบ