คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน 1/2565     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.18 MB 25 15 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.26 MB 40 16 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029 (COVID-19) ในโรงเรียน ดาวน์โหลด 3.30 MB 32 12 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf ดาวน์โหลด 11.61 MB 26 7 ก.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ดาวน์โหลด 0.18 MB 35 22 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.37 MB 44 9 ส.ค. 65
สัมมนาคณะกรรมาธิการตำรวจ ดาวน์โหลด 0.13 MB 60 6 ส.ค. 65
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 5.93 MB 75 2 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 5.56 MB 43 1 ส.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.37 MB 61 11 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ดาวน์โหลด 0.82 MB 39 6 ก.ค. 65
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2565 ดาวน์โหลด 0.32 MB 49 1 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนคำกล่าวคำปฏิญาณและพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ดาวน์โหลด 0.64 MB 38 27 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 3.67 MB 111 13 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 6.78 MB 65 13 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฉลองสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ดาวน์โหลด 6.49 MB 64 13 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดาวน์โหลด 0.97 MB 65 13 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ SRK STRONG นวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด 0.92 MB 209 6 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA ดาวน์โหลด 1.04 MB 799 4 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.17 MB 101 3 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.09 MB 543 3 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.08 MB 84 3 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 70 31 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด 0.93 MB 61 23 พ.ค. 65
มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 18.41 MB 31 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.17 MB 63 18 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.34 MB 25 17 พ.ค. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 1/2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 26 15 พ.ค. 65
ค่ายก้าวใหม่ใน สรค ม.1, 4 ห้อง SME ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.80 MB 83 9 พ.ค. 65
ค่ายก้าวใหม่ใน สรค ม.1, 4 และปวช.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 4.14 MB 109 9 พ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอนเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีนักเรียนมีผลการเรียน ๐ ร มส ดาวน์โหลด 0.23 MB 30 3 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1,ม.4,ปวช.1และทวิศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.53 MB 22 30 มี.ค. 65
คำสั่งภายนอกโรงเรียน 1/2565     ครั้ง วันที่
คำสั่ง สพม.สุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ITA Online ดาวน์โหลด 0.15 MB 52 14 ส.ค. 65
หนังสือ สพม.สุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ITA Online ดาวน์โหลด 0.05 MB 28 14 ส.ค. 65
ประกาศ สพม.สุรินทร์ ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 49 14 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย ปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 1.08 MB 14 1 พ.ย 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนสิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.66 MB 38 1 ส.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนกรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด 2.41 MB 62 1 ก.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด 3.11 MB 45 31 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 1.04 MB 40 1 พ.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลด 1.92 MB 33 30 มี.ค. 65
คำสั่งภายในโรงเรียน 2/2565     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี ดาวน์โหลด 0.93 MB 19 23 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.45 MB 20 23 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ดาวน์โหลด 0.26 MB 16 23 พ.ย 65
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ดาวน์โหลด 0.34 MB 41 23 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมกฎหมาย ระเบียบ และวินัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.21 MB 15 14 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด 0.77 MB 13 14 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.21 MB 19 26 ธ.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 1.64 MB 15 28 ธ.ค. 65
การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลด 1.02 MB 11 5 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (ว.9-2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564) สายครูผู้สอน ดาวน์โหลด 0.42 MB 7 6 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 1.14 MB 5 6 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 1.03 MB 5 9 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.47 MB 8 25 ม.ค. 66
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.87 MB 36 25 ต.ค. 65
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 1.08 MB 26 1 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพครูสู่การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.31 MB 22 5 พ.ย 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 29 5 พ.ย 65
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2565_ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.31 MB 29 5 พ.ย 65
คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 26 5 พ.ย 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 22 9 พ.ย 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.44 MB 20 9 พ.ย 65