ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ตารางสอนผู้บริหารและครู 2/2565     ครั้ง วันที่
ผู้บริหาร ดาวน์โหลด 1.09 MB 51 30 เม.ย. 65
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 2.30 MB 102 30 เม.ย. 65
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 1.10 MB 69 30 เม.ย. 65
ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด 0.95 MB 92 30 เม.ย. 65
ภาษาไทย ดาวน์โหลด 0.86 MB 47 30 เม.ย. 65
สังคมฯ ดาวน์โหลด 0.90 MB 74 30 เม.ย. 65
สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด 0.80 MB 66 30 เม.ย. 65
การงานอาชีพ ดาวน์โหลด 0.75 MB 45 30 เม.ย. 65
ปวช. ดาวน์โหลด 0.80 MB 74 30 เม.ย. 65
ศิลปะ ดาวน์โหลด 0.76 MB 50 30 เม.ย. 65
แนะแนว ดาวน์โหลด 0.37 MB 35 30 เม.ย. 65
ตารางเรียนนักเรียน 2/2565     ครั้ง วันที่
ชั้น ม.1 ดาวน์โหลด 1.53 MB 403 30 เม.ย. 65
ชั้น ม.2 ดาวน์โหลด 1.86 MB 267 30 เม.ย. 65
ชั้น ม.3 ดาวน์โหลด 1.48 MB 188 30 เม.ย. 65
ชั้น ม.4 ดาวน์โหลด 1.53 MB 365 30 เม.ย. 65
ชั้น ม.5 ดาวน์โหลด 2.17 MB 233 30 เม.ย. 65
ชั้น ม.6 ดาวน์โหลด 1.58 MB 155 30 เม.ย. 65
ชั้น ปวช. ดาวน์โหลด 0.75 MB 149 30 เม.ย. 65
ประกาศ     ครั้ง วันที่
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และห้องเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.29 MB 126 9 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และห้องเรียนชั้น ม.4 และ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 110 9 พ.ค. 65
ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.13 MB 178 12 พ.ค. 65
ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.12 MB 76 12 พ.ค. 65
ประกาศ ระเบียบโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าด้วยเรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.11 MB 140 12 พ.ค. 65
รูปตัวอย่างทรงผมนักเรียน ดาวน์โหลด 0.84 MB 566 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (12 พฤษภาคม 2565) ดาวน์โหลด 0.38 MB 51 13 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.99 MB 57 18 พ.ค. 65
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
การแข่งขันสอบสาระทางวิทยาศาสตร์ 4 วิชา (เคมี) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด 0.41 MB 36 6 ส.ค. 65
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดสุรินทร์ (นักเรียน) ดาวน์โหลด 0.65 MB 56 3 ส.ค. 65
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดสุรินทร์ (ครู) ดาวน์โหลด 0.70 MB 40 3 ส.ค. 65
ค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565_ครู ดาวน์โหลด 0.47 MB 95 14 พ.ค. 65
ค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565_ม.4 และ ปวช.1 ดาวน์โหลด 0.64 MB 283 14 พ.ค. 65
ค่ายก้าวใหม่ใน ส.ร.ค. ปีการศึกษา 2565_ม.1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 152 14 พ.ค. 65
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1, 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.11 MB 47 22 พ.ค. 65
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ" ดาวน์โหลด 0.30 MB 36 28 พ.ค. 65
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ผ่านระบบ Online ดาวน์โหลด 0.27 MB 44 26 ส.ค. 65
พิธีเปิด สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ดาวน์โหลด 0.39 MB 25 31 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ดาวน์โหลด 0.08 MB 37 1 ก.ย. 65
เกียรตบัตรผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต 29-31 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด 2.58 MB 32 16 ก.ย. 65
อบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 2.31 MB 24 17 ก.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ดาวน์โหลด 0.56 MB 32 17 ก.ย. 65
เกียรติบัตรการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น-การจัดทำทำเนียบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลด 2.29 MB 11 14 ม.ค. 66
เกียรติบัตรครูผู้สอนดี ระดับ SMART TEACHER 1-2565 ดาวน์โหลด 0.24 MB 19 19 ม.ค. 66
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร แผน Active Learning ดาวน์โหลด 0.50 MB 16 30 มี.ค. 66
เกียรติบัตรวิทยากร หลักสูตร แผน Active Learning ดาวน์โหลด 0.45 MB 10 30 มี.ค. 66
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
ม.1_xls ดาวน์โหลด 0.08 MB 49 27 พ.ค. 65
ม.2_xls ดาวน์โหลด 0.08 MB 61 27 พ.ค. 65
ม.3_xls ดาวน์โหลด 0.07 MB 60 27 พ.ค. 65
ม.4_xls ดาวน์โหลด 0.08 MB 74 27 พ.ค. 65
ม.5_xls ดาวน์โหลด 0.08 MB 56 27 พ.ค. 65
ม.6_xls ดาวน์โหลด 0.08 MB 76 27 พ.ค. 65
ปวช.1_xls ดาวน์โหลด 0.05 MB 31 27 พ.ค. 65
ปวช.2_xls ดาวน์โหลด 0.05 MB 44 27 พ.ค. 65
ปวช.3_xls ดาวน์โหลด 0.05 MB 34 27 พ.ค. 65
ม.1_pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 32 27 พ.ค. 65
ม.2_pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 58 27 พ.ค. 65
ม.3_pdf ดาวน์โหลด 0.07 MB 44 27 พ.ค. 65
ม.4_pdf ดาวน์โหลด 0.08 MB 77 27 พ.ค. 65
ม.5_pdf ดาวน์โหลด 0.09 MB 69 27 พ.ค. 65
ม.6_pdf ดาวน์โหลด 0.09 MB 79 27 พ.ค. 65
ปวช.1_pdf ดาวน์โหลด 0.04 MB 36 27 พ.ค. 65
ปวช.2_pdf ดาวน์โหลด 0.03 MB 36 27 พ.ค. 65
ปวช.3_pdf ดาวน์โหลด 0.03 MB 55 27 พ.ค. 65
คู่มือ     ครั้ง วันที่
คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้แจ้งเหตุ ดาวน์โหลด 1.53 MB 30 6 มิ.ย. 65
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน OBEC Content Center ดาวน์โหลด 6.40 MB 24 18 ส.ค. 65
OBEC-N-e-Libคู่มือโปรแกรมสร้างและอีพโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์-AuthoringTOOL ดาวน์โหลด 3.45 MB 22 18 ส.ค. 65
คู่มือการใช้งานระบบ smss สำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด 18.14 MB 17 8 ก.ย. 65
การอบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 5.81 MB 25 9 ก.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 ดาวน์โหลด 23.81 MB 17 14 ต.ค. 65
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ดาวน์โหลด 0.27 MB 251 5 พ.ย 65
คู่มือการนิเทศบูรณาการ สมม.สุรินทร์ 2/2565 ดาวน์โหลด 20.45 MB 15 30 พ.ย 65
อื่นๆ     ครั้ง วันที่
รายชื่อจัดการข้อมูลคำสั่งและสารสนเทศ รร. ดาวน์โหลด 0.11 MB 32 10 ส.ค. 65
เอกสารหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ (หน่วยการเรียนรู้ Active Learning) เรื่อง แซมซายโมไฮ ม.4 ดาวน์โหลด 0.51 MB 22 16 ก.ย. 65
ข่าวสาร ส.ร.ค. @ ไทยรัฐ TV32 ดาวน์โหลด 23.11 MB 22 30 ก.ย. 65
เพลงมาร์ช สรค ดาวน์โหลด 34.91 MB 18 6 พ.ย 65
สืบค้นตารางเรียน ผ่าน line official ดาวน์โหลด 13.94 MB 13 8 พ.ย 65
คำสัญญา - อินโดจีน ดาวน์โหลด 4.17 MB 13 9 พ.ย 65
เพลงมาร์ชโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดาวน์โหลด 3.13 MB 16 10 พ.ย 65
ห้องศูยน์การเรียนรู้ ดาวน์โหลด 11.76 MB 8 16 พ.ย 65
แก้ไขแบบฟอร์มการ รับสมัคร วิ่งเพื่อน้อง สพม.สุรินทร์ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 สำหรับสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.18 MB 19 19 ธ.ค. 65
U15 ลีก 2 โซนกลาง ดาวน์โหลด 12.89 MB 8 23 ม.ค. 66
เพลงมาร์ช ส.ร.ค. - 1 ดาวน์โหลด 3.15 MB 4 9 มี.ค. 66
สปอตผ้าป่า ครบรอบ 50 ปี ส.ร.ค. ดาวน์โหลด 4.92 MB 1 30 มี.ค. 66
รายงานไปราชการ/รายงานการอบรม     ครั้ง วันที่
การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดาวน์โหลด 3.60 MB 90 9 ก.ย. 65
อบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams จัดการอบรมโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดาวน์โหลด 2.28 MB 31 11 ก.ย. 65
คณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ดาวน์โหลด 3.63 MB 32 25 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียน 2/2565     ครั้ง วันที่
375/2565 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.31 MB 36 5 พ.ย 65
382/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 3.87 MB 43 25 ต.ค. 65
369/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด 1.08 MB 35 1 พ.ย 65
378/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพครูสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.31 MB 42 5 พ.ย 65
358/2565 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 49 5 พ.ย 65
374/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และคณะกรรมการขับเคลื่อน กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning Community : PLC) ภาคเรียนที่ ดาวน์โหลด 0.34 MB 34 5 พ.ย 65
353/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 43 9 พ.ย 65
383/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.44 MB 20 9 พ.ย 65
385/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ดาวน์โหลด 0.93 MB 26 23 พ.ย 65
395/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.45 MB 19 23 พ.ย 65
396/2565 แต่งตั้งคณะครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๗๐ ดาวน์โหลด 0.26 MB 26 23 พ.ย 65
398/2565 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ดาวน์โหลด 0.34 MB 26 23 พ.ย 65
407/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 0.14 MB 30 30 พ.ย 65
409/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด 0.43 MB 21 2 ธ.ค. 65
414/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมกฎหมาย ระเบียบ และวินัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.21 MB 30 14 ธ.ค. 65
425/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด 0.77 MB 29 14 ธ.ค. 65
427/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 22 20 ธ.ค. 65
436/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และส่งความสุขแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.21 MB 27 26 ธ.ค. 65
443/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 1.64 MB 25 28 ธ.ค. 65
442/2565 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลด 1.02 MB 26 5 ม.ค. 66
001/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูแ ดาวน์โหลด 1.14 MB 25 5 ม.ค. 66
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (ว.92564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.32564) สายครูผู้สอน ดาวน์โหลด 0.42 MB 16 5 ม.ค. 66
005/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 1.03 MB 21 9 ม.ค. 66
018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.47 MB 101 24 ม.ค. 66
41/2566 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 0.89 MB 8 4 ก.พ. 66
69/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม วันรักวันลา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.34 MB 15 21 ก.พ. 66
072/2566 คำสั่งงานมอบประกาศนียบัตร ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 21 ก.พ. 66
074/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 3.30 MB 19 25 ก.พ. 66
044/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.04 MB 16 25 ก.พ. 66
83/2566 การแต่งตั้งเวรรักษาการร์และป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.86 MB 8 3 มี.ค. 66
091/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.17 MB 9 27 มี.ค. 66
078/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.15 MB 1 28 มี.ค. 66
เอกสารการอบรม     ครั้ง วันที่
กิจรรมการเรียนรู้ Active Learning ดาวน์โหลด 9.87 MB 14 7 พ.ย 65
Modern Active Learning สู่ Student Outcomes (ว.PA) ดาวน์โหลด 3.15 MB 19 7 พ.ย 65
กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning_2 ดาวน์โหลด 20.67 MB 23 7 พ.ย 65
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนา ดาวน์โหลด 20.91 MB 17 7 พ.ย 65
กลยุทธ์ออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก ดาวน์โหลด 7.60 MB 14 7 พ.ย 65
เกียรติบัตร ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ครั้ง วันที่
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นางปัทมกาญจน์ ปัญญาเหลือ ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวศิรินยา สิงห์คำ ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางจิรมน รักความดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางธัญพร คงมั่น ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นางน้ำฝน บุญมาก ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวอรชา หงษ์เพชร์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 10 14 พ.ย 65
นางอภิญญา ชูวา ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 14 พ.ย 65
นางสาวรัชดา บุราคร ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นายธวัชชัย อุตตะ ดาวน์โหลด 0.23 MB 19 14 พ.ย 65
นางสาวชุติมณฑน์ โสชัยยันต์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 14 พ.ย 65
นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางสาวภัทราวดี ศรีภักดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวจันจิรา ศรีชะอุ่ม ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางสาวอภิญญา บุราคร ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นายบัญชา ภาวสิทธิ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 19 14 พ.ย 65
นายธงชัย บุญวงศ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 22 14 พ.ย 65
นายสำรอง สันทาลุนัย ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นางรุ่งทิวา ผลเกิด ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์ พุฒวัจน์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นายชาญณรงค์ มุมทอง ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นางสาวสวาท ทองละเอียด ดาวน์โหลด 0.23 MB 22 14 พ.ย 65
นายภราดร บุญชม ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางจันทร์เพ็ญ ตอนสุข ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 14 พ.ย 65
นางสาวรัตนาวดี สมศรี ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นายรณกฤต ผลแม่น ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางภัทราภรณ์ จันทร์ช่วย ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางสาวศิริลักษณ์ พลวัน ดาวน์โหลด 0.23 MB 19 14 พ.ย 65
นายจิตรทิวัส แก้วดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล ดาวน์โหลด 0.23 MB 21 14 พ.ย 65
นางวันวิสา บุญวงศ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางวริษฐา นิ้วทอง ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวจุรีพร บุญสุข ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางอารีรัก ผมน้อย ดาวน์โหลด 0.23 MB 20 14 พ.ย 65
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 23 14 พ.ย 65
นางสาวกนกวรรณ ดีเพิ่ม ดาวน์โหลด 0.23 MB 19 14 พ.ย 65
นางสุทัศนีย์ พรมทา ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นางสาวณิชารัศม์ ฉิมลี ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวจิรนันท์ จันทสุข ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นายทวีศักดิ์ แสนศรี ดาวน์โหลด 0.23 MB 21 14 พ.ย 65
นางเกษมณี ศรสระน้อย ดาวน์โหลด 0.23 MB 24 14 พ.ย 65
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นางสาวบุญทวี โองอินทร์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางสาวชญาภา วรรณศรี ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางวาธินี คนึงเพียร ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวฐาปณี สีหะวงษ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวทวินันท์ สุขเลิศ ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นายบุญทัน ชัยงาม ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นางสายลม โพธิโชติ ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางชนิตา แสนศรี ดาวน์โหลด 0.23 MB 31 14 พ.ย 65
นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นางจันทร์เพ็ญ แสงดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 14 พ.ย 65
นางสาวณิชศากานต์ อุปรา ดาวน์โหลด 0.23 MB 10 14 พ.ย 65
นางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ ดาวน์โหลด 0.23 MB 12 14 พ.ย 65
นางสาวอรพรรณ จันทำ ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นายโกศล เนียมหอม ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นายปิยณัฐ ทรีศรี ดาวน์โหลด 0.23 MB 10 14 พ.ย 65
นายสุขสันต์ สมานมิตร ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นายพชรกมล ศิริศุภรัตน์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นางดวงตา บุติมาลย์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางสาววิภาดา จำปาทอง ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสิริกร วังสันต์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 14 พ.ย 65
นางสาวทัศน์ณฤทัย ณนาวีสำเภาทอง ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางกัลยา สุระคนธ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 19 14 พ.ย 65
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางสมใจ วาพัดไทย ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นายศุภชัย บุติมาลย์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นายภาณุรุจ บุญสังข์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 12 14 พ.ย 65
นายนพพร นามสว่าง ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 13 14 พ.ย 65
นายวุฒินันท์ ทองคำ ดาวน์โหลด 0.23 MB 21 14 พ.ย 65
นางสาวขวัญภิรมย์ สหุนันท์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว ดาวน์โหลด 0.23 MB 11 14 พ.ย 65
นางสาวฉัตรชนก คงมั่น ดาวน์โหลด 0.23 MB 24 14 พ.ย 65
นางสาวศุภรัตน์ สวัสดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 15 14 พ.ย 65
นางสาวสุดารัตน์ สายทอง ดาวน์โหลด 0.23 MB 12 14 พ.ย 65
นางสาวนุจรี ตรีสุน ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นางสาวชมพูนุท บุตรดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65
นางสาวกัลยา หงษ์งาม ดาวน์โหลด 0.23 MB 18 14 พ.ย 65
นางสาวศิรินทิพย์ วิชุมา ดาวน์โหลด 0.23 MB 17 14 พ.ย 65
นายทนงศักดิ์ ยินดี ดาวน์โหลด 0.23 MB 16 14 พ.ย 65