การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิจัยของนักเรียนชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 6/1(SME)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานพัฒนาหลักสูตรผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ/ห้องเรียน SME กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัย ของนักเรียนกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิจัยเบื้องต้น2 รหัสวิชา ว31285 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถด้านการสื่อสาร ตามหลักสูตรห้องเรียน SME ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัย ตลอดจนรองผู้บริหาร รวมทั้งคณะครู ร่วมชมและให้กำลังใจในกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักเรียน