การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดแต่ละระดับชั้น โดยกิจกูรรมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม แล้วนำความรู้มาปฏิบัติเป็นมารยาทในชีวิตประจำวัน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย