การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

SRK English Hero Camp 2023

SRK English Hero Camp 2023 On 8th - 9th September, 2023 Foreign Language Department Samrongthapwittayakom School The secondary education service area office Surin @Malinee Hotel | Sangkha // วันที่ 8-9 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินโครงการจัดค่าย SRK English Hero Camp 2023 ให้กับนักเรียนหลักสูตรผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ/ห้องเรียน SME ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมมาลินี อ.สังขะ จ. สุรินทร์