การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

กิจกรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบ บุหรี่โลก กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีทักษะกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม