การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน 15 คน เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ Weerawatyothin Test of Languages Proficiency (WT-TOLP)