อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วัน 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเป็นสุข ในการจัดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม จัดการอบรม ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เวลา 08.00 - 17.00 น.