การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ - งานวัดผลประเมินผลและหลักสูตรประกาศรียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดให้มีการทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปวช.๓ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และภาคทฤษฎี ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อมโลหะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ